فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم اخذ تعهد خدمتی مشترک 2
فرم درخواست گواهی برای خارج از کشور مشترک 3
فرم تسویه حساب مشترک 4
فرم برگ تسویه حساب کارکنان بازنشسته هیات علمی 3
فرم برگ سوابق خدمت دولتی هیات علمی 3
فرم تایید اشتغال در دانشگاه هیات علمی 0
فرم درخواست کارت شناسایی کارمندی هیات علمی 3
فرم کاربرگ فوق العاده بهره وری هیات علمی 1
فرم ماموریت اداری هیات علمی 4
فرم ارزیابی کارکنان هیات علمی 1
فرم برگ استعلام سوابق دولتی و ریز سیاهه حقوقی هیات علمی 0
فرم درخواست اعمال مدرک تحصیلی هیات علمی 2
فرم کاربرگ انتخاب کارمند نمونه هیات علمی 3
فرم کاربرگ سختی شرایط محیط کار هیات علمی 1
فرم نظرخواهی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی هیات علمی 1
سفرهای خارجی هیات علمی 1
مشخصات فرزندان هیات علمی 1
گزارش كاركرد اعضای محترم هيأت علمی گروه هیات علمی 2
فرم آدرس هیات علمی 0
فرم تعیین بیمه هیات علمی 0
فرم جانشین برای مرخصی ها و ماموریت هیات علمی 3
فرم فعالیتهای آموزشی وپژوهشی هیات علمی 0
فرم صدور اولیه درخصوص بیمه شدگان تامین اجتماعی (سرپرست) هیات علمی 0
فرم هويتي افراد تحت تكفل بيمه (تامین اجتماعی) هیات علمی 1
فرم تعهد نامه فرزندان اناث جهت برخورداري از حمايتهاي درماني (تامین اجتماعی) هیات علمی 0
تعهدنامه فرزندان ذکور بیمه شدگان جهت برخورداری از حمایتهای مالی (تامین اجتماعی) هیات علمی 0
فرم تعهدنامه بانوان شاغل جهت دریافت دفترچه تامین اجتماعی برای فرزندان هیات علمی 0
فرم درخواست صدور دفترچه المثنی بیمه شدگان تامین اجتماعی هیات علمی 1
فرم درخواست صدور اولیه بیمه کارکنان دولت (خدمات درمانی) هیات علمی 2
فرم صدور اوليه -افزايش عائله (خدمات درمانی) هیات علمی 1
فرم صدور دفترچه المثني (بیمه شدگان خدمات درمانی) هیات علمی 0
فرم تعهدنامه ارزي (مخصوص اعضای هیات علمی) هیات علمی 0
فرم تعهد فرزند مونث کارمند 2
فرم درخواست بازنشستگی جانبازان و معلولین کارمند 0
فرم درخواست بازنشستگی فرزندان شهدا کارمند 1
فرم درخواست بازنشستگی کارمند 4
فرم درخواست تغییر صندوق کارکنان پیمانی کارمند 4