شرح وظایف


 
 • انجام امور استخدامی اعضای هيأت‌علمی و كاركنان اداری، صدور احكام مربوط به انتصاب، ترفيع، مرخصی، ماموريت و بازنشستگی و غيره
 • پيش‌بينی كادر هيأت علمی واحدهای آموزشی و كاركنان بخش اداری با همكاری واحدهای ذيربط و مديريت برنامه و بودجه و تشكيلات و بهبود روش‌ها
 • پيش‌بينی ترفيع و تاريخ بازنشستگی اعضای هيأت‌علمی و كاركنان بخش اداری جهت تامين و برآورد اعتبارات لازم
 • حفظ و نگهداری كليه بخشنامه‌ها ،قوانين و مقررات و آئين‌نامه‌های استخدامی
 • تشكيل پرونده‌های پرسنلی برای كليه كاركنان
 • همكاری نزديک با مديريت تشكيلات و بهبود روش‌ها و اظهارنظر در تنظيم و اجرای طبقه‌بندی مشاغل برای كاركنان دانشگاه
 • كنترل و نظارت بر كار ادارات تابعه و ايجاد هماهنگی بين فعاليت‌های آن‌ها
 • اجرای قوانين و مقررات و آئين‌نامه‌های استخدامی كشور
 • انجام امور استخدامی كاركنان و اعضای هيات‌علمی بر اساس مقررات و آئين‌نامه‌های مربوطه
 • نظارت بر ساعات ورود و خروج كاركنان اداری
 • بایگانی اسناد و پرونده های کارکنان و اعضا هیات علمی به صورت الکترونیکی (آرشيو ديجيتال)
 • صدور احكام ماموريت تحصيلی، فرصت مطالعاتی، مأموريت‌های آموزشی و اداری اعضاء هيأت‌علمی
 • آماده نمودن پرونده‌های اعضای هيأت‌علمی جهت طرح در هيأت مميزه دانشگاه با همكاری معاونت آموزشی و دفتر رياست
 • انجام كليه امور مربوط به ارزشيابی كاركنان
 • انجام امور مربوط به استخدام اتباع بيگانه
 • اقدام به تامين امكانات رفاهی از قبیل فعالیت بازارچه خرید، شركت تعاونی مسكن، صندوق قرض‌الحسنه و ايجاد امكانات ورزشی
 • انجام امور مربوط به تامين خدمات بيمه درمانی و تهيه دفترچه‌های خدمات درمانی و تامين اجتماعی كاركنان و اعضای هيأت‌علمی دانشگاه
 • همكاری با مديريت مالی جهت واريز حق بيمه كاركنان
 • امتيازبندی و توزيع عادلانه اجناس كمياب در صورت واگذاری به دانشگاه بين پرسنل دانشگاه
 • بررسي امكانات مالی دانشگاه جهت رفاه كاركنان آموزشی و اداری
 • اعطای وام‌های ضروری بر حسب ضرورت بين پرسنل دانشگاه
 • فراهم نمودن تسهيلات لازم در رفت و آمد كاركنان اداری و آموزشی
 • تنظيم گزارش‌های ماهيانه و ساليانه جهت ارائه به مقام بالاتر
 • نظارت، هماهنگی، تقسيم كار بين كليه واحدهای ذيربط اداره خدمات و تداركات
 • نظارت بر نحوه تنظيم ليست اقلام تداركاتی واحدهای مختلف دانشگاه بر طبق قانون و مقررات موضوعه
 • انجام هماهنگی درامور خريد و سفارشات داخلی
 • نظارت بركار نقليه دانشگاه
 • نظارت برانجام امور خدماتی دانشگاه
 • برنامه‌ريزی امور انبارداری و نظارت برنحوه نگهداری و ورود و خروج كالاها و ايمنی و حفاظت از آن‌ها
 • برنامه‌ريزی و نظارت برای ايجاد تسهيلات لازم در امر حمل و نقل وسايل و لوازم واحدها و نيز برنامه‌ريزی و ايجاد تسهيلات در حمل و نقل سرويس‌های كاركنان دانشگاه
 • انجام امور مربوط به مناقصات و مزايده‌ها با همكاری و نظارت مستقيم معاونت پشتیبانی ومنابع انسانی، مديريت مالی و گروه حقوقی دانشگاه
 • پيگيري و تامين خسارت احتمالی خريد و تحويل كالاهای داخلی و خارجی از قبيل خسارت بيمه كالا، تعقيب كسری كالا، عدم تحويل به موقع كالا و ساير خدمات پيش‌بينی شده
 • نظارت بر نحوه ايجاد و نگهداری فضاي سبز دانشگاه
 • انجام امور مربوط به ثبت سفارشات، انجام تشريفات گمركی بابت ترخيص كالا و حمل آن به انبار
 • دريافت درخواست كالا از واحدهای مختلف و ثبت و پيگيری آن تا تحويل كالا
 • تنظيم اسناد كالاهای خريداری شده و ارسال آن به امور مالی دانشگاه جهت رسيدگی
 • استعلام بها از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، خصوصی توسط مامورين خريد
 • همكاری با گروه‌های آموزشی دانشكده‌ها جهت تجهيز و توسعه آزمايشگاه‌ها
 • اجرای صدور احكام مربوط به بورسيه‌ها
 • انجام کلیه مراحل نیاز سنجی، اخذ مجوز، فراخوان و مصاحبه به منظور جذب نیروی انسانی
 • آماده نمودن پرونده های اعضای هیات علمی برای طرح در هیات ممیزه، هیات رئیسه و هیات امنا
 • حذف انجام امور مربوط به استخدام اتباع بیگانه
 • تهیه، تنظیم و ارائه گزارش‌ها و لیست اطلاعاتی پرسنل به واحدهای درخواست کننده
 • ارائه آمار و اطلاعات برای پیش بینی بودجه دانشگاه
 • بررسی گزارش‌های کارکرد اعضای هیات علمی
 • صدور احکام بازخرید، ذخیره مرخصی و مرخصی استعلاجی اعضای هیات علمی
 • جمع آوری و ارسال پرونده‌های درمانی جانبازان به بنیاد شهید و پرداخت مازاد هزینه بیمه تکمیلی آنان