افراد


 
ردیف نـام نام خانـوادگـی واحــدسـازمـانی شماره تلفن سمت
1 رضا علیرحیمی مدیریت فنی ونظارت برطرح های عمرانی 4117 رییس اداره تعمیر و نگهداری ساختمان
2 آرش فصیح پور خلجانی مدیریت فنی ونظارت برطرح های عمرانی 2020 مدیر  فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
3 احمد كولیوند مدیریت فنی ونظارت برطرح های عمرانی 3159 مسئول حسابداری مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 
4 ابراهیم كشاورزافشار مدیریت فنی ونظارت برطرح های عمرانی 4122 متصدی امور دفتری و بایگانی
5 میثم سهیلی مدیریت فنی ونظارت برطرح های عمرانی 4190 معاون فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی 
6 معصومه علی پورملامحله مدیریت فنی ونظارت برطرح های عمرانی 4028 امور تایپ
7 فرید کریمی مدیریت فنی ونظارت برطرح های عمرانی 3239 مسئول انبار-کاربر71
8 حسین حاج نصیری اداره طرح های عمرانی 3098 رییس  اداره طرحهای عمرانی
9 صفورا ایروانی محمدآبادی اداره طرح های عمرانی 3171 کارشناس معماری 
10 حامد زارعی اداره طرح های عمرانی 3248 کارشناس برق
11 رضا همتیان اداره طرح های عمرانی 3195 کارشناس ساختمان
12 محمد انوری نیا اداره طرح های عمرانی 3227 کارشناس عمران
13 سیدحسن قاضی میرسعید اداره طرح های عمرانی 3226 کارشناس تأسیسات 
14 امین مهجوری اداره طرح های عمرانی 4036 کارشناس تأسیسات
15 عبدالامیر بروجردیان  اداره تعمیر و نگهداری ساختمان 4076 کارشناس ساختمان
16 کاظم کشاورز کمرئی اداره تعمیر و نگهداری ساختمان 4096 کارشناس تأسیسات
17 لیلی ملک زاده اداره تعمیر و نگهداری ساختمان 3171 کاردان ساختمان
18 شیدا سیاه منصوری اداره تعمیر و نگهداری ساختمان 4126 کارشناس معماری 
19 مصطفی بختیاری اداره تعمیر و نگهداری ساختمان 4027 کارشناس برق
20 لیلی ملک زاده اداره تعمیر و نگهداری ساختمان 3171 کاردان ساختمان
21 بهروز پهلوانی اداره مخابرات 3000 رییس اداره مخابرات
22 میترا باروزه اداره مخابرات 3002 اپراتور مخابرات
23 نرگس دانشوری  اداره مخابرات 3002 اپراتور مخابرات
24 سمیه نجدامینی اداره مخابرات 3002 اپراتور مخابرات
25 محمود بادامی  اداره مخابرات 3006 تکنسین مخابرات
26 علیرضا جابری اداره ایمنی وآتش نشانی 2020 رییس اداره ایمنی و آتش نشانی
27 حسینعلی بهرامی اداره ایمنی وآتش نشانی 3050 آتش نشان 
28 علی رستگارپناه اداره ایمنی وآتش نشانی 3225 کارشناس
29 حامد صحبت زاده اداره ایمنی وآتش نشانی 3050 کاردان ایمنی و آتش نشانی
30 امین دهقانی  اداره فنی وعمرانی د.كشاورزی 48292066 کارشناس
31 محمدهادی امید اداره  3761 کارشناس
32 وحید قموشی رامندی تدارکات و حسابداری دفتر فنی  3065 حسابدار