افراد


 
 • آرش فصیح پور خلجانی
 • مدیر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
 • 82882019
 • میثم سهیلی
 • معاون فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
 • 82884190

 • صفورا ایروانی محمدآبادی
 • کارشناس معماری
 • 82883171
 • محمود بادامی
 • تکنسین مخابرات
 • 82883006
 • مصطفی بختیاری
 • کارشناس برق
 • 82884027
 • میلاد بداغی
 • حسابدار
 • 82883165
 • عبدالامیر بروجردیان
 • کارشناس ساختمان
 • 82884076
 • حسینعلی بهرامی
 • آتش نشان
 • 82883050
 • بهروز پهلوانی
 • کارشناس
 • 82883000
 • حسین حاج نصیری
 • کارشناس ساختمان
 • 82883098
 • سید حسام حقیقی قمصری
 • کارشناس (دانشکده کشاورزی)
 • 828848292167
 • نرگس دانشوری
 • اپراتور مخابرات
 • 82883002
 • امین دهقانی
 • کارشناس
 • 828848292066
 • علی رستگارپناه
 • کارشناس
 • 82883225
 • حامد زارعی
 • رئیس اداره تعمیرات و نگهداری
 • 82883248
 • محمد رضا سلمانی
 • کارشناس ساختمان
 • 82883059
 • شیدا سیاه منصوری
 • کارشناس معماری
 • 82884126
 • حامد صحبت زاده
 • کاردان ایمنی و آتش نشانی
 • 82883050
 • ناصر عزیزی
 • متصدی امور دفتری
 • 8288
 • معصومه علی پورملامحله
 • امور تایپ
 • 82884028
 • حبیب الله علیپور
 • کارپرداز
 • 82883056
 • سجاد قاسمی
 • کمک کارپرداز
 • 82884183
 • فرید کریمی
 • مسئول انبار-کاربر71
 • 82883239
 • کاظم کشاورز کمرئی
 • کارشناس تأسیسات
 • 82884096
 • احمد كولیوند
 • مسئول حسابداری مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
 • 82883159
 • وحید مشفق
 • کارشناس مکانیک
 • 82884026
 • لیلی ملک زاده
 • کارشناس
 • 82883171
 • امین مهجوری
 • کارشناس تأسیسات
 • 82884036
 • سمیه نجدامینی
 • اپراتور مخابرات
 • 82883002
 • رضا همتیان
 • رئیس اداره طرح های عمرانی
 • 82883195
 • علی اکبر یزدان پور
 • مسئول دفتر
 • 8288