افراد


 
ردیف نام خانوادگی و نام محل خدمت فعلی واحــدسـازمـانی شماره تلفن سمت
1 اندایش رسول مدیریت تشکیلات مدیریت تشكیلات وبهبودروشها 3033 مدیر تشکیلات و بهبود روش ها
2 عربی زنجانی فهیمه مدیریت تشکیلات گروه تشكیلات وروشها 3046 رییس گروه تشکیلات و روش ها
3 خوشه گیر مریم مدیریت تشکیلات گروه تشكیلات وروشها 3046 کاردان تشکیلات و روش ها
4 مختارباف نصرت مدیریت تشکیلات گروه آموزش كاركنان 4160 رییس گروه آموزش کارکنان
5 نیك بخت مژگان مدیریت تشکیلات گروه آموزش كاركنان 4160 کارشناس آموزش کارکنان
6 هجرتی منیرسادات مدیریت تشکیلات گروه اطلاعات وآمار 3146 رییس گروه اطلاعات و آمار
7 الوانی مریم مدیریت تشکیلات گروه اطلاعات وآمار 3146 کارشناس گروه اطلاعات 
8 كلائی مرضیه مدیریت تشکیلات کمیسیون بهره وری و تحول اداری 3113 کارشناس اتوماسیون اداری