افراد


 
ردیف نام خانوادگی و نام محل خدمت فعلی واحــدسـازمـانی شماره تلفن سمت
1 نصیری صالح فرزین امور اداری مدیریت اموراداری 3165 مدیر امور اداری
2 صابریان اسماعیل امور اداری مدیریت اموراداری 3104 معاون امور عمومی
3 مشتاق والا اكرم امور اداری مدیریت اموراداری 3165 معاون اداری و نیروی انسانی
4 حبیب پور مرتضی امور اداری مدیریت اموراداری 3210-3165 مسئول دفتر
5 وافقی فاطمه امور اداری مدیریت اموراداری 3161 کمک کارشناس آمار پرسنلی
6 مهربانی زاده فرح امور اداری مدیریت اموراداری 3158 کمک کارشناس اسناد و مدارک
7 آبائی حسن امور اداری اداره کارگزینی کارکنان 4181 کارشناس مسئول ارزشیابی کارکنان
8 خانعلی زاده رقیه امور اداری اداره کارگزینی کارکنان 4047 کارشناس امور اداری
9 شرفی زهرا امور اداری اداره کارگزینی کارکنان 3102 رییس اداره کارگزینی کارکنان
10 اسمعیلی ویری مهرداد امور اداری اداره کارگزینی کارکنان 3120 کارگزین
11 ساسان کیهانپور اموراداری اداره کارگزینی کارکنان 3130 کارگزین
12 موسوی سیده نجمه امور اداری اداره کارگزینی کارکنان 3203 کارگزین
13 اسماعیلی ایوانكی زهرا امور اداری اداره كارگزینی هیات علمی 4094 کارگزین
14 اولی رقیه امور اداری اداره كارگزینی هیات علمی 3043 رییس اداره کارگزینی هیأت علمی
15 فتحی جلال راضیه امور اداری اداره كارگزینی هیات علمی 3168 کارشناس امور اداری
16 مخدوی قره بلاغ مریم امور اداری اداره كارگزینی هیات علمی 4095 کارشناس امور اداری
17 موسوی منش سیده سارا امور اداری اداره كارگزینی هیات علمی 4095 کارشناس امور اداری
18 فاطمه خلجی امور اداری اداره كارگزینی هیات علمی 4095 کارشناس امور اداری
19 كسائی زاده مریم امور اداری اداره رفاه 3299 کارشناس رفاه و تعاون
20 افسانه ترکمان امور اداری اداره رفاه 4165 کارشناس رفاه و تعاون
21 ناصر ابراهیم نژاد امور اداری اداره رفاه 3134 رییس اداره رفاه
22 محمدی رضا امور اداری اداره رفاه 3034 کارشناس مسئول رسیدگی به امور کارکنان ایثارگر
23 ظریف مظلومیان حسین امور اداری اداره تداركات 3133 رییس اداره تدارکات
24 قربانی عباس امور اداری اداره تداركات 3139 مسئول کارپردازی
25 برزگر مرتضی امور اداری اداره تداركات 3042 مسئول انبار
26 صفاپور حسین امور اداری اداره تداركات 3242 انباردار
27 جاویداسكوئی كریم امور اداری دبیرخانه مركزی 4161 متصدی دستگاه زیراکس
28 حسین مقدم حسنی امور اداری اداره خدمات عمومی 3272 مسئول امور نقلیه
29 جانجان علی پناه امور اداری اداره خدمات عمومی 3263 مسول خدمات عمومی
30 عباس عبدالملكی امور اداری اداره خدمات عمومی 3262 متصدی امور دفتری
31 عبدالملكی صادق امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
32 مسعود ابوترابی گودرزی امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
33 پیشكی آستانه امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
34 جعفری امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
35 جهانگیر امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
36 خدابنده امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
37 مهدی رستمی علیپور امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
38 مهدی سیفی امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
39 سیاوش طاهری هشجین امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
40 جمشید عسگری امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
41 کریم قاسمی فرد امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
42 صفركشاورزافشار امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
43 محمدتقی زاده باغمیشه امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده