اداره کارگزینی هیأت علمی


 

ارتقاء سطح کیفیت آموزش و پژوهش یکی از مهمترین سیاست‌هاي دانـشگاه تربیت مدرس است که چگونگی انجام امور استخدامی اعضای هیات علمی، براي پیشبرد این سیاست یکی از گام‌های مهم و اساسی محسوب می‌شود. از واحدهای تأثیرگذار در مدیریت امور اداری كه مسئولیت انجام و پیگیری امور اداری اعضای هیأت‌علمی را برعهده دارد كارگزینی هیأت‌علمی می‌باشد و به عبارتی فرآیند اداره كردن سازمان كه از یك سو به سیاست‌ها و خط مشی‌ها، مقررات و دستورالعمل‌ها و از سوی دیگر به اطلاعات مربوط به اداره كردن امور استخدامی و جبران خدمت و شرایط كارآنان كه در سازمان استخدام شده یا می‌شود در چارچوب شرح وظایف برعهده كارگزینی است می‌باشد. و همـواره بـا بررسی و اجرای مقـررات و آئیننامه هاي مربوطه را همگام با استانداردهای مطلوب نظام آموزش عالی کشور پیش می‌برد.

  1. انجام امور اداری مربوط به استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی، ارتقاء، ترفیع، انتقال، مأموریت، تنظیم وصدور احکام انتصاب مسئولین اجرائی دانشگاه، و تنظیم احكام كارگزینی مربوط ( تغییر ضریب ریالی حقوقی ، برقراری حق تاهل ، برقراری حق اولاد ، برقراری حق مدیریت ، انتقال ، ماموریت ، احتساب پایه ، فوق العاده ها وغیره )
  2. به كارگيري نيروهاي بورس و مشمول متخصص جهت گذراندن طرح نظام وظيفه در دانشگاه حسب ضوابط و انجام کلیه امور طرح خدمت مشمولان
  3. مطالعه بخشنامه‌های رسیده جهت اجرای آن و در صورت نیاز ابلاغ به افراد ذینفع و مطالعه و بررسی و اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی اعضاء هیات علمی
  4. ارائه پیشنهادات اصلاح و بهبود روش‌های انجام كار در هماهنگی با واحدهای ذیربط
  5. بررسی و پیگیری درخواست های انتقال / مامور اعضای هیات علمی
  6. آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها آمار و اطلاعات
  7. صدور گواهي اشتغال به كار