آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
قرارداد اجاره اماکن ورزشی سایر
وظایف انجمن های ورزشی دانشگاه سایر
وظایف انجمن کوهنوردی سایر
آيين‌نامه عمومی و فنی مسابقات ليگ فوتسال کارکنان و اعضای هيأت علمی دانشگاه تربيت مدرس استاد/سایر
آئین‌نامه لیگ فوتسال دانشجویان دانشجو دکتری/دانشجو ارشد