ساعت کار


 
  • شروع کار کتابخانه مرکز 7:30 می‌باشد
  • ساعت کاری بخش مرجع تا 18 و بخش امانت و گروه اطلاع‌رسانی تا ساعت 19 خواهد بود.
  • كتابخانه مركزی از پذيرش دانشجويان كارشناسی و مقاطع پايين‌تر معذور است.
  • دانشجويان كارشناسی استعدادهای درخشان و نخبگان می‌توانند با ارائه مدرك معتبر و معرفی‌نامه از مراجع مربوط از تسهيلات كتابخانه بر اساس مقررات استفاده نمايند.