افراد


 
 • فرزاد زاده عصر
 • کارشناس دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری
 • 82883142
 • آيدين زمانلو
 • کارشناس دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری (کارشناس مسئول پروژه)
 • 82883142
 • سید احسان سیدابریشمی
 • مدیر دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری
 • 82883048
 • مهدی صيدی
 • کارشناس دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری (کارشناس مسئول پروژه)
 • 82883031
 • سودابه علی‌ محمدی
 • مسئول دفتر
 • 82883020
 • مریم کولیایی
 • کارشناس دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری (حوزه تجاری سازی)
 • 82884135
 • سمیرا محمودی
 • کارشناس دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری (حوزه بازاریابی)
 • 82883207
 • سید محمد موسوی بفرویی
 • معاون دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری
 • 82884917