افراد


 
 • نام: افسانه محمدی 
 • تلفن: 82883018
 • دورنگار: 82883101
 • پست الكترونيكي:
 • اتاق: ساختمان مركزي، طبقه سوم، اتاق222
 • نام: معصومه پورهاشمی 
 • تلفن: 82884049
 • دورنگار: 
 • پست الكترونيكي: pourhashemi@modares.ac.ir
 • اتاق: ساختمان مركزي، طبقه سوم، اتاق222
 • نام: فرزانه زاهدی 
 • تلفن: 82883091
 • دورنگار: 
 • پست الكترونيكي:
 • اتاق: ساختمان مركزي، طبقه دوم ،اتاق125
 • نام: پوراندخت فرزاد 
 • تلفن: 82883163
 • دورنگار:
 • پست الكترونيكي:  pouranfarzad@yahoo.com
 • اتاق: کتابخانه مرکزی طبقه اول،
 • نام: رویا مرادی 
 • تلفن: 82884151
 • دورنگار:
 • پست الكترونيكي:  
 • اتاق: ساختمان مركزي، طبقه دوم، اتاق125
 • نام: بلقيس تاج نفيسي
 • تلفن: 82884149
 • دورنگار:
 • پست الكترونيكي: b.nafisi@modares.ac.ir
 • اتاق: ساختمان مركزي، طبقه دوم، اتاق 104
 • نام: منيژه زيباي نظام آباد
 • تلفن: 82883166
 • دورنگار:
 • پست الكترونيكي: zibaie@modares.ac.ir
 • اتاق: ساختمان مركزي، طبقه دوم، اتاق 162
 • نام: سميره تاجيان
 • تلفن: 
 • دورنگار: 82883101
 • پست الكترونيكي:
 • اتاق: ساختمان مركزي، طبقه دوم ، اتاق125  
 • نام: سيد عباس حسيني
 • تلفن: 82883110
 • دورنگار:
 • پست الكترونيكي: ahosseini@modares.ac.ir
   
 • اتاق: ساختمان مركزي، طبقه دوم، اتاق142
 • نام: محسن لقماني
 • تلفن: 82883115,82883143    
 • دورنگار:
 • پست الكترونيكي:
 • اتاق: ساختمان مركزي، طبقه سوم، دفتر مدیر کل پژوهشی 
 • نام: نعيمه فرهادي
 • تلفن: 82884154
 • دورنگار: 82883101
 • پست الكترونيكي:
 • اتاق: ساختمان مركزي، طبقه دوم، اتاق 104
 • نام: عبداله كريمي آذر
 • تلفن: 82883267
 • دورنگار: 82883101
 • پست الكترونيكي:
 • اتاق: ساختمان مركزي، طبقه سوم، اتاق 123