فهرست مجلات


 

به منظور ارتقاء سطح علمی دانشگاه، اشاعۀ نتایج فعالیت‌های پژوهشی و انتقال موثر تجارب و دستاوردهای تحقیقاتی ، لازم است اعضای هیأت علمی و دانشجویان برای تهیه و درج مقالات علمی - پژوهشی در رشته تخصصی خود در مجلات معتبر علمی - پژوهشی زیر اقدام نمایند.

  1. لیست مجلات JCR سال 2015
  2. فهرست مجلات تاييد شده كميسيون نشريات علوم پزشكی
  3. فهرست مجلات علمی-پژوهشی وزارت علوم تحقیقات
  4. فهرست نشريات معتبر نمايه شده در پايگاه ISC-1392
  5. ليست مجلات JCR سال 2014 به همراه
  6. فهرست مجلات ممنوعه دانشگاه
  7. فهرست نشريات نامعتبر خارجي شهریور1394
  8. فهرست نشریات لغو اعتبار شده

تذکر: مجلاتی که در لیست مجلات ممنوعه قرار دارند حتی اگر در ليست مجلات JCR باشند مورد قبول اين دانشگاه نيستند.