پايگاه‌های اطلاعاتی پيوسته


 
ردیف نام پایگاه موضوع راهنمای آموزشی وضعیت فعلی
1 Emerald مدیریت و صنایع و رشته‌های مرتبط PDF دسترسی دائمی به 26 نشریه
خاص مربوط به سالهای 2003 تا2006
2 Jstor علوم انسانی و هنر PDF اتصال
3 Nature علوم زیستی، پزشکی، محیط زیست و ...   اتصال
4 MathSciNet ریاضیات PDF اتصال
5 Science Magazine تمام رشته‌ها PDF اتصال
6 Sciencedirect : Elsevier تمام رشته‌ها PDF اتصال
7 SCOPUS تمام رشته‌ها PDF اتصال
8 Springer&Kluwer تمام رشته‌ها PDF اتصال
9 Wiley Interscience تمام رشته‌ها PDF اتصال
10 www.onepetro.org مهندسی نفت، مهندسی شیمی و موضوعات مرتبط   اتصال
11 RSC مقالات نشریات لاتین رشته شیمی   اتصال
12 JCR : ISC گزارش های استنادی نشریات
فارسی، عربی و انگلیسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
PDF  
13 Proquest مقالات و پایان‌نامه‌های تمام رشته‌ها   اتصال
14 Ebrary کتاب‌های الکترونیکی تمام رشته‌ها   اتصال
15 Scientific Information Database (SID) بانک مقالات نشریات فارسی و انگلیسی ایران    
16 Noormags مقالات فارسی علوم اسلامی و انسانی   اتصال
17 Noorlib پایگاه تخصصی کتب الکترونیکی   اتصال
18 HeinOnline پایگاه تخصصی حقوق   اتصال
19 Taylor & Francis تمام رشته ها PDF اتصال
20 پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) پایان نامه های دانشگاه های کشور   دسترسی آزاد
21 پایگاه سیویلیکا مقالات کنفرانس ها و همایش های کشور   سفارش مقاله
22 IOP فیزیک و موضوعات مرتبط   دسترسی آزاد
23 Oxford تمام رشته‌ها PDF دسترسی آزاد
24 Scientific Research دسترسی آزاد به مجلات الکترونیکی   دسترسی آزاد
25 WSPAPERS روزنامه‌های ایران و جهان   دسترسی آزاد
26 پایگاه پایان‌نامه‌های رایگان Proquest پایان‌نامه‌های رایگان تمام رشته‌ها   دسترسی آزاد

 

27 DOAJ مقالات نشریات لاتین تمام رشته‌ها   دسترسی آزاد