پايگاه‌های اطلاعاتی پيوسته


 
ردیف نام پایگاه موضوع راهنمای آموزشی وضعیت فعلی
1

ISI (Web of Science)

همه رشته ها   6 ماه آزمایشی از تاریخ 23/9/95
2 Emerald مدیریت و صنایع و رشته‌های مرتبط PDF دسترسی دائمی به 26 نشریه
خاص مربوط به سالهای 2003 تا2006
3

Jstore

علوم انسانی و هنر PDF اتصال
4 Nature علوم زیستی، پزشکی، محیط زیست و ...   اتصال
5 MathSciNet ریاضیات PDF اتصال
6 Oxford تمام رشته‌ها PDF اتصال
7 Science Magazine تمام رشته‌ها PDF اتصال
8 Sciencedirect : Elsevier تمام رشته‌ها PDF اتصال
9 SCOPUS تمام رشته‌ها PDF اتصال
10 Springer&Kluwer تمام رشته‌ها PDF اتصال
11 Wiley Interscience تمام رشته‌ها PDF اتصال
12 www.onepetro.org مهندسی نفت، مهندسی شیمی و موضوعات مرتبط   اتصال
13 RSC مقالات نشریات لاتین رشته شیمی   اتصال
14 JCR : ISC گزارش های استنادی نشریات
فارسی، عربی و انگلیسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
PDF  
15 Proquest مقالات و پایان‌نامه‌های تمام رشته‌ها   اتصال
16 Ebrary کتاب‌های الکترونیکی تمام رشته‌ها   اتصال
17 Scientific Information Database (SID) بانک مقالات نشریات فارسی و انگلیسی ایران    
18 Noormags مقالات فارسی علوم اسلامی و انسانی   اتصال
19 Noorlib پایگاه تخصصی کتب الکترونیکی   اتصال
20 HeinOnline پایگاه تخصصی حقوق   اتصال
21 Bentham تمام رشته‌ها   دسترسی آزمایشی
23 IOP فیزیک و موضوعات مرتبط   دسترسی آزمایشی
24 Scientific Research دسترسی آزاد به مجلات الکترونیکی   دسترسی آزاد
25 WSPAPERS روزنامه‌های ایران و جهان   دسترسی آزاد
26

پایگاه پایان‌نامه‌های رایگان Proquest

پایان‌نامه‌های رایگان تمام رشته‌ها   دسترسی آزاد
27 DOAJ مقالات نشریات لاتین تمام رشته‌ها   دسترسی آزاد