پايگاه‌های اطلاعاتی پيوسته


 
ردیف
 
نام پایگاه موضوع راهنمای آموزشی وضعیت فعلی
1 ISI (Web of Science) همه رشته ها
 
6 ماه آزمایشی از تاریخ 23/9/95
2 Emerald مدیریت و صنایع و رشته‌های مرتبط PDF دسترسی دائمی به 26 نشریه
خاص مربوط به سالهای 2003 تا2006
3 Jstore
 
علوم انسانی و هنر PDF اتصال
4 Nature علوم زیستی، پزشکی، محیط زیست و ...
 
اتصال
5 MathSciNet ریاضیات PDF اتصال
6        
7 Science Magazine تمام رشته‌ها PDF اتصال
8 Sciencedirect : Elsevier تمام رشته‌ها PDF اتصال
9 SCOPUS تمام رشته‌ها PDF اتصال
10 Springer&Kluwer تمام رشته‌ها PDF اتصال
11 Wiley Interscience تمام رشته‌ها PDF اتصال
12 www.onepetro.org مهندسی نفت، مهندسی شیمی و موضوعات مرتبط
 
اتصال
13 RSC مقالات نشریات لاتین رشته شیمی
 
اتصال
14 JCR : ISC گزارش های استنادی نشریات
فارسی، عربی و انگلیسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
PDF
 
15 Proquest مقالات و پایان‌نامه‌های تمام رشته‌ها
 
اتصال
16 Ebrary کتاب‌های الکترونیکی تمام رشته‌ها
 
اتصال
17 Scientific Information Database (SID) بانک مقالات نشریات فارسی و انگلیسی ایران
 

 
18 Noormags مقالات فارسی علوم اسلامی و انسانی
 
اتصال
19 Noorlib پایگاه تخصصی کتب الکترونیکی
 
اتصال
20 HeinOnline پایگاه تخصصی حقوق
 
اتصال
21 Taylor & Francis تمام رشته ها PDF اتصال
22 IOP فیزیک و موضوعات مرتبط
 
دسترسی آزمایشی
23 Oxford تمام رشته‌ها PDF دسترسی آزاد
24 Scientific Research دسترسی آزاد به مجلات الکترونیکی
 
دسترسی آزاد
25 WSPAPERS روزنامه‌های ایران و جهان
 
دسترسی آزاد
26 پایگاه پایان‌نامه‌های رایگان Proquest پایان‌نامه‌های رایگان تمام رشته‌ها   دسترسی آزاد
27 DOAJ مقالات نشریات لاتین تمام رشته‌ها
 
دسترسی آزاد