کمیسیون برنامه‌ریزی جامع آموزشی


 

به منظور توسعه علمی دانشگاه از نظر کمی و کیفی و تدوین طرح جامع آموزشی آن و نیز برای تحقق سیاست های بخش آموزش عالی برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نوآوری و اصلاح آموزشی دانشگاه و نیز نهادینه کردن نظام برنامه ریزی درسی در دانشگاه تربیت مدرس و به استناد ماده 10 و 11 آیین نامه واگذلری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاهها، مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شماره 1089 و مورخ 10/2/79)، کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی دانشگاه تشکیل گردیده است.
بخشی از شرح وظایف کمیسیون به شرح زیر می باشد:

  1. بررسی پیشنهادهای دانشکده‌ها در زمینه‌ها و مسائل برنامه‌ریزی آموزشی
  2. هماهنگ‌سازی امور برنامه‌ریزی آموزشی در دانشکده‌های مختلف(عناوین دروس، تعاریف، نوع درس و...)
  3. هماهنگ‌سازی و تعامل بین دانشکده‌ها در خصوص ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای
  4. بررسی پیشنهاد ایجاد دانشکده‌ها، رشته‌ها و گرایش‌های جدید از سوی دانشکده‌ها
  5. بررسی برنامه درسی پیشنهادی دانشکده‌ها و در صورت لزوم اصلاح و پیشنهاد آن به مراجه ذی ربط
  6. بررسی ضرورت تأسیس، حذف یا ادغام دوره، متناسب با نیازهای کشور و توان علمی گروه‌ها و امکانات دانشگاه

bullet ترکیب اعضای کمیسیون برنامه‌ریزی جامع آموزشی (دوره نهم)

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر سعید مینایی رئیس کمیسیون
2 دکتر تیمور توکلی نماینده دانشکده کشاورزی در کمیسیون
3 دکتر فضل اله احمدی نماینده شورای آموزشی در کمیسیون
4 دکتر محمدباقر کاشانی نماینده دانشکده های علوم پایه در کمیسیون
5 دکتر غلامحسین غلامحسین زاده نماینده شورای دانشگاه در کمیسیون
6 دکتر احسان طاهری نساج نماینده شورای پژوهشی در کمیسیون
7 دکتر محمدرضا کلباسی نماینده دانشکده منابع طبیعی در کمیسیون
8 دکتر سیدنجم الدین امیر شاه کرمی نماینده دانشکده هنر در کمیسیون
9 دکتر فضل ا... غفرانی پور نماینده دانشکده علوم پزشکی در کمیسیون
10 دکتر سید عباس شجاع الساداتی نماینده دانشکده های فنی و مهندسی در کمیسیون
11 دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف عضو هیأت علمی متخصص برنامه درسی از داخل دانشگاه
12 دکتر رجبعلی برزویی عضو هیأت علمی متخصص برنامه درسی از خارج دانشگاه
13 دکتر هاشم فردانش نماینده دانشکده های علوم انسانی در کمیسیون