تقویم آموزشی


 
عنوان نیمسال اول نیمسال دوم
اخذ برنامه‌های درسی وتاریخ امتحانات از گروه‌های آموزشی و ثبت در سامانه گلستان 1398/04/01 لغایت 1398/04/19 1398/08/25 لغایت 1398/09/13
انتخاب واحد دکتری: 1398/06/02 لغایت 1398/06/06
ارشد: 1398/06/04 لغایت 1398/06/06
دکتری: 1398/10/14 لغایت 1398/10/18
ارشد: 1398/10/16 لغایت 1398/10/18
شروع کلاس‌ها 1398/06/30 1398/11/19
حذف و تعویض دروس 1398/07/14 لغایت 1398/07/15 1398/12/04 لغایت 1398/12/05
پایان کلاس‌ها 1398/10/18 1399/03/21
ارزشیابی دروس 1398/09/30 لغایت 1398/10/11 1399/03/03 لغایت 1399/03/21
امتحانات دروس مدرسی 1398/10/21 لغایت 1398/10/26 1399/03/24 لغایت 1399/03/29
امتحانات دروس تخصصی 1398/10/28 لغایت 1398/11/10 1399/03/31 لغایت 1399/04/12
ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان توسط استاد درس 1398/10/21 لغایت 1398/11/17 1399/03/24 لغایت 1399/04/19
مهلت اعتراض دانشجویان 1398/11/18 لغایت 1398/11/22 1399/04/20 لغایت 1399/04/24
ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس 1398/11/23 لغایت 1398/11/28 1399/04/25 لغایت 1399/04/30