علی اصغر انواری رستمی
استاد
  • دکتری: مدیریت بازرگانی
  • کارشناسی‌ارشد: مدیریت بازرگانی
  • کارشناسی: مدیریت بازرگانی
  • آدرس: دانشکده ،گروه گروه پژوهشي برنامه ريزي و مديريت