فتح اله امی
دانشیار
  • دکتری: مهندسی مکانیک
  • کارشناسی‌ارشد: مهندسی مکانیک
  • کارشناسی: مهندسی مکانیک
  • آدرس: دانشکده مهندسی مکانیک،گروه هوافضا