مسعود ابراهیمی كچویی
استادیار
  • دکتری: مهندسی هوا فضا - دینامیک پرواز و کنترل
  • کارشناسی‌ارشد: مهندسی هوا فضا - مکانیک پرواز
  • کارشناسی: مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
  • آدرس: دانشکده مهندسی مکانیک،گروه هوافضا