آبياري و زهکشي


 

گروه آبیاری و زهکشی

گروه آبیاری و زهکشی از سال 1363 تاسيس شده و تاکنون دارای مديران زير بوده است:

ردیف نام و نام خانوادگی شروع مدیریت پایان مدیریت مدت مدیریت
1 دکتر محمودیان شوشتری 63 72 9
2 دکتر سيد مجيد ميرلطيفی 72 85 13
3 دکتر كورش محمدی 85 87 2
4 دکتر سيد مجيد ميرلطيفی 87 تاکنون  

bullet اهداف گروه

پرورش متخصصين شايسته در اين گرايش با به‌كارگيری علم روز

bullet خدمات

پذيرش دانشجوی كارشناسی‌ارشد و دكتری در گرايش آبياری و زهكشی و ارائه امكانات آموزشی و تحقيقاتی مربوطه ازجمله خدمات گروه آبياری و زهكشی می‌باشد.