اخبار دفاع پایان‌نامه/رساله


 
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای علیرضا متولی، گروه آبخیزداری
" ارزیابی شاخص های ریسک و آسیب پذیری آبخوان قائمشهر-جویبار با تأکید بر شوری "
22مهر1398
اطلاعیه شارژ کد اعتباری خدمات تکثیر
شارژ کد اعتباری خدمات تکثیر
16مهر1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سبحان اسکندری، گروه فیزیک دریا
شبیه سازی آنومالی میدان مغناطیسی توده آب دریای خزر
15مهر1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدجواد جامی، گروه شیلات-تکثیر و پرورش
: اثرات مجزا و تلفیقی بتاگلوکان، مانان اولیگوساکارید و باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus Plantarum) بر شاخص های رشد، ترکیبات شیمیایی بدن، هماتولوژی و ایمنی بچه ماهی آزاد دریای خزر((Salmo trutta caspius
26شهریور1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سمیه زارع، گروه آبخیزداری
تاثیرپذیری تولید رواناب وهدررفت خاکدرکرت های ازمایش کوچک تیمار شده با افزودنی های نرمه ضایعاتی ونانوالیاف حاصل از کارتن های کنگره ای کهنه
25شهریور1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نسیرین اعظمی، گروه آبخیزداری
ارزیابی روش های بر اورد نسبت تحویل رسوب در حوزه ابخیز معرف خامسان
25شهریور1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم الهه فتحی، گروه آبخیزداری
ارزیابی بر آوردهای وسزیم- 137در حوزه ابخیز معرف خامسان با استفاده از رسوب سنجی مخازن بندی اصلاحی
25شهریور1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم بیتا محمودی، گروه آبخیزداری
تحلیل ارتباط نسبت تحویل رسوب و شاخص اتصال ساختاری رسوب در حوزه آبخیز معرف خامسان
25شهریور1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم یلدا هوشیار، گروه شیلات-تکثیر و پرورش
تأثیر ریزپوشانی دو باکتری پروبیوتیک (Lactobacillus rhamnosus و Pediococus acidilactici) بر عملکرد رشد، پاسخ های ایمنی و فلور باکتریایی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
24شهریور1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم رعنا دشت بین، گروه تکثیرو پرورش
ارزيابي جداسازی و شناسلیی باکتری های اکسید کننده سولفید هیدروژن از مزارع پرورش ماهیان گرمایی در نواحی مرکزی استان مازندران وتاثیر آن ها بر حذف سولفید هیدروژن تحت شرایط آزمایشگاهی
24شهریور1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقا احسان فاتحی، گروه صنایع چوب
تاثیر وزن مولکولی کایتوزان برمقاومت بین لایه ای درمقو ای دو لایه بازیافتی.
13شهریور1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم هما صیادی میلانی، گروه صنایع چوب
مقایسه سیستم کایتوزان- بنتونیت وکایتوزان-زئولیت به منظور بهبود ویژگی های خمیر کاغذ بازیافتی تقویت شده با نانو الیاف
13شهریور1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای احمد ترسلی، گروه محیط زیست
"تغییرپذیری مکانی-زمانی و ارزیابی مخاطرات بهداشتی ترکیبات BTEX در منطقه پارس جنوبی (عسلویه)"
10شهریور1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم پریسا گلشنی، گروه جنگل
"برآورد زیتوده روی زمینی جنگل های هیرکانی مبتنی برداده های پلاریمتری راداری (مطالعه موردی بخشی از جنگلهای استان مازندران)"
30تیر1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدکاظم پارساپور، گروه جنگل
"پویایی تنوع کاتا بولیک میکروبی در ارتباط با اجزای ناپایدار ماده آلی خاک توده های جنگلی دست کاشت تثبیت کننده و غیر تثبیت کننده ازت"
24تیر1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم فاطمه احمدی پور، گروه محیط زیست
"ارزیابی خطر ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای و عناصر سمی (کادمیوم، سرب، نیکل، کروم و آرسنیک) براساس فیلتر هوای موتور خودروها (تاکسی ها) و غبارات خیابانی در مناطق منتخب کلانشهر تهران"
23تیر1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم سحر مکرم کشتیبان، گروه جنگلداری
"تأثیر حمایت کننده های زیستی و غیرزیستی بر قابلیت گیاه پالایی گونه بیدسفید (Salix alba l.)"
18تیر1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای مصطفی مرادی دشت پاگردی، گروه آبخیزداری
"تأثیرپذیری صحت شبیه سازی آب نمود و رسوب نمود حوزه آبخیز از مقیاس برداری و شبکه ای"
18تیر1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم سمیه کاظمی کیا، گروه آبخیزداری
"شناسایی حوزه های آبخیز نمونه در ایران براساس شاخص آبخیز نمونه و تحلیل چند فراکتالی"
18تیر1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای قاسم علی پاراد، گروه جنگل
"نیازهای اکولوژیک و تنوع گونه ای قارچ های اکتومایکوریز Cantharellus در جنگل های هیرکانی (شمال ایران)"
11تیر1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم زهره قدسی، گروه شیلات-تکثیر و پرورش
تأثیر پلی پپتید ضد میکروبی Ec-Hepcidin بر مهار باکتری Streptococcus iniae در کشت های سلولی اولیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی آزاد خزر (Salmo caspius)
10تیر1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای ایمان شیردل دارابی، گروه شیلات-تکثیر و پرورش
کلونینگ، توالی یابی و تولید سنتتیک پپتید ضد میکروبی هپسیدین ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) و ارزیابی توان ضدباکتریایی آن بر باکتری های بیماری زای آزاد ماهیان
10تیر1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای هومن تیموری، گروه شیلات
" خواص زیست فعالی کیتو الیگوساکاریدهای استخراجی از ضایعات میگوی پرورشی پاسفید غربی (Litopenaeus vannami) اسکوئید هندی (Uroteuthis oluvaucelii)، و خرچنگ کرد (Portunus pelagicus)"
5تیر1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم ثنا ربیعی، گروه شیلات
جداسازی، خالص سازی و شناسایی پپتیدهای ضداکسایشی حاصل از هیدرولیز آنزیمی و میکروبی عضله ماهی مید (Liza klunzinger)
3تیر1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای فرزین قنبری، گروه محیط زیست
الگوی ترکیبی و منشا ترکیبات PAHدررسوبات و صدف دو کفه ای در تالاب انزلی
3تیر1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سید مریم علوی، گروه شیلات فرآوری
خالص سازی ساختار شیمیایی خواص ممانعت کنندگی الفا امیلاز و گلوکوزیداز وضد اکسایشی پلی ساکارید های گیاه
3تیر1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی نعیمایی عالی، گروه جنگلداری
تاثیرخشکه دارهای افتاده و سرپا بر ترکیب وتنوع گیاهی زیر آشکوب در یک جنگل امیخته بلوط ممرز)
3تیر1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای فرهاد خبازی، گروه جنگلداری
مقایسه روشهای طبقه بندی کلاسیک وفازی در تجریه و تحلیل جوامع گیاهی شمشاد هیرکانی
27خرداد1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای فریدون اقاجان تبار، گروه جنگلداری
نقش دانش بومی در کار افرینی بهره برداری محصولات غیر چوبی و حفاظت از جنگل های واز شهرستان نور
27خرداد1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای سیدامیر نقیبی، گروه آبخیزداری
"تهیه نقشه پتانسیل پخش سیلاب در دشت مشهد با استفاده از روش های آماری و داده کاوی"
8خرداد1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای باقر آبی، گروه زیست دریا
تاثیر شدت های نور بر زی توده ومیزان آستازانتین ریزجلبک سبزCoelastrella sp از سواحل نور (دریای خزر).
28اردیبهشت1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ملیکا مشهدی، گروه زیست دریا
مدل پویایی زنجیره غذایی موجودات کفزی اکوسیستم منکرو شمال جزیره قشم با استفاده از ایزوتوپ های کربن ونیتروژن
18اردیبهشت1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نسترن دلفان، گروه زیست دریا
استفاده از مدلی بر پایه صفت های چند گانه برای ارزیابی کارکرد اکوسیستمی اجتماعات کفزی مانگرو در شمال جزیره قشم
18اردیبهشت1398
جلسه دفاع از رساله
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای ساحل پاکزاد توچایی، گروه محیط زیست
"اثر بنزوآلفاپیرن برنشانگر ژنومی متیلاسیون کل DNA و تغییرات ساختار بافتی کبوتر (Columbia livia) به عنوان گونه ی دیده بان"
31فروردین1398
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سیده سکینه حسین پور، گروه محیط زیست
" الگوی پراكنش فلزات آهن،منگنز،کبالت،کروم،جیوه،سرب و کادمیوم در رسوبات سطحی سواحل شمال غرب خلیج فارس "
22اسفند1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد خضری احمدآباد، گروه شیلات
"اثر شوری و دمای پایین بر ورود باکتری Escherichia coli به حالت زنده اما غیرقابل کشت (VBNC) و بررسی تغییرات مقاومت حرارتی و بیان ژن های بیماری زایی آن (eae, stx2, stx1) در ماهی کپور نقره ای نمک سود شده"
19اسفند1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهدی همرنگ، گروه فیزیک دریا
محاسبه انرژی کشندی وارزیابی حساسیت آن به ضریب اصطکاک بستری در کانال خوران
19اسفند1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم محبوبه سلیمانی چشم، گروه زیست دریا
شناسایی وبررسی روابط تبارشناسی شکم پایان متعلق به جنس Neritaدر سواحل ایرانی دریای عمان با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی هسته ای
19اسفند1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از رساله: خانم ساناز غفاری، گروه محیط زیست
"منشأیابی و پایش شناساگرهای زیستی نفت در رسوبات، زرین پلت ها و غدد چربی پرندگان آبزی با تأکید بر تراکم ریز پلاستیک ها و گونه های حمل شده با زباله های پلاستیکی در جنوب غربی دریای خزر"
19اسفند1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم شادی حبیبی، گروه جنگلداری
تحلیل اشیان اکولوژیک گونه شمشاد هیرکانی در جنگلهای هیرکانی
19اسفند1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زهرا کاظمی، گروه صنایع چوب
تهیه میکرمکریستال سلولز ضعایعات نخی کارخانه های نساجی وارزیابی ویژگیهای آن
13اسفند1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم الهام دریایی، گروه صنایع چوب
ارزیابی قابلیت جذب مشتقات نفتی توسط ائروژل حاصل ازنانو سلولز باکتریها
12اسفند1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای رضا توانا پور ، گروه مرتعداری
تاثیربیوچار بر خصوصیات خاک وبرد باری به خشکی دوگونهFestuca ovina)
11اسفند1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای سیدمهدی حسینی، گروه محیط زیست
"جذب جیوه (II) از محلول آبی با استفاده از نانوذرات کیتوسان مغناطیسی اصلاح شده ی هسته پوسته"
4اسفند1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی اکبر واحدی، گروه فیزیک دریا
بررسی پایداری ایستایی و انتشار دوگانه ستون آب دریای خزر( مناطق دریایی مازندران)
15بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای جابر قادری، گروه فرآوری محصولات شیلاتی
اثر ضدمیکروبی و ضد اکسیدانی فیلم بسته بندی سه جزئی بر مبنای ژلاتین/ کیتوسان/ پلی وینیل-الکل (PVA) حاوی سینامالدهید نانوکپسوله شده بر فیله تازه ماهی قزل آلای رنگین کمان(Onchorhynchus mykiss) و ارزیابی فساد اکسیداتیو آن بوسیله طیف سنجی رامان
15بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای رحیم رییسی، گروه محیط زیست
ارزیابس چرخه حیات روش های اکسیداسیون پیشرفته فنتون، فوتوفنتون و H2O2/UV برای حذف الاینده های آلی پساب خروجی تصفیه خانه پایشگاه گازی پارس جنوبی
15بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی حسن پور اردکانی زاده، گروه فرآوری محصولات شیلاتی
تهیه، توصیف و ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی نانومت های الکتروریسی بر پایه کیتوسان/پلی کاپرولاکتون (PCL) حاوی روغن اساسی پونه کوهی جهت کاربردهای بسته بندی زیستی مواد غذایی
15بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد بابایی ملکشاه، گروه فیزیک دریا
تحلیل آماری توزیع موج و جریان در سواحل خزر جنوبی با استفاده از داده های میدانی
14بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مائده علیپور کبودی، گروه محیط زیست
تاثیر فاکتورهای سیمای سرزمین بر ساختار ژنی قرقاول ایرانی(Phasianus colchicus persicus, Severtzov, 1875) با استفاده از نشانگرهای مولکولی و داده های مکانی
14بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم محیا صادقی سطری، گروه آبخیزداری
مهارپذیری رواناب سطحی و هدر رفت خاک از تلقیح ریزموجودات خاک زی تحت تاثیر رگبارهای طبیعی طی دوره فرساینده
14بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نیلوفر قاسمیان، گروه صنایع چوب
انحلال وفراوری نرمه الیاف کارتن های کنگره ای کهنه به کمک سیستم ابی حلال تیواوره
13بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای آرش خوشنود فر، گروه محیط زیست
تهیه نانو صفحات گرافن مغناطیسی با تخلخل بالا ودوب شده با نیتروژن از پسماند پوست پرتقال جهت حذف سدیم دودسیل بنزین سولفونات از محلول های آبی
13بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سجاد زرشکیان، گروه فیزیک دریا
:ارزیابی انرژی تجدیدپذیر باد –تابش خورشید – اختلاف دمای قائم آب در تامین انرژی الکتریکی برای سکوهای نفت و گاز فراساحلی دریای خزر
13بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم شکیبا باقری، گروه صنایع چوب
امکان فراوری وانحلال نرمه خمیر کاغذ بازیافتی چاپ و تحریر بااستفاده از سیستم ابی اوره
13بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم روناک دارابی، گروه محیط زیست
حذف فتوکاتالیستی رنگ ری اکتیو قرمز 195 از پساب صنایع نساجی تحت نور UV با استفاده از نانوکامپوزیت هسته_پوسته ی مغناطیسی چارچوب آلی فلزی_دی اکسید تیتانیوم
9بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم رویا بذلی، گروه محیط زیست
تحلیل تاریخچه، انگشت نگاری شیمیایی و تعیین منشا شناساگرهای زیستی هیدروکربن‌ها در رسوبات عمقی اعماق 100 و 200 متری جنوب غربی دریای خزر
9بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه رساله
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سمانه صفاییان، گروه محیط زیست
تحلل زمانی و مکانی تغییرات ذخیره کل آب و غلظت گاز دی اکسید کربن در ایران با استفاده از داده های GRACE و GOSAT
9بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فایزه علیزاده، گروه محیط زیست
تحلیل توزیع زمانی و مکانی کانون‌های داخلی ریز گرد و مدل‌سازی ‍‍پخش و انتقال آن در استان خوزستان
8بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم رضا پور، گروه محیط زیست
مقایسه میزان تجمع زیستی ترکیبات PAH در مناطق مختلف پرورش ماهی قزل آلا در قفس در دریای خزر با تاکید بر ارزیابی ریسک خطر ناشی از مصرف آن
8بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای عارف حسابی، گروه جنگلداری
الگوی مکانی و وضعیت رقابتی سرخدار (Taxus baccata L) در جنگل افراتخته گرگان
6بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محسن نوبخت، گروه شیلات فرآوری
ارزیابی کیفیت و بازده روغن استخراج شده از ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella Cultriventris Caspia) با عصاره آنزیمی به دست آمده از ضایعات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مقایسه با آنزیم های تجاری
6بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم محبوبه هادی نژاد، گروه مرتعداری
مطالعه تنوع و تراکم بانک بذر خاک در زیر اشکوب گونه های چوبی با ساختار متفاوت تاج پوشش
3بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زهرا عباس نسب، گروه مرتعداری
برسی اثرات بیوچار دود وگردو غبار بر جوانه زنی و برخی از صفات کارکردی گونه های
3بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نیره مصطفی لو، گروه صنایع چوب
تاثیر کربن فعال بر ویژگی های حرارتی ومکانیکی رزین اوره فرالدهید
3بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم میترا چراغی، گروه محیط زیست
"منشاءیابی و الگوی توزیع مکانی هیدروکربن ها (آلکان های نرمال، PAHS، هوپان و استران) با استفاده از روش های انگشت نگاری شیمیایی و زمین آمار در آب های ایرانی شمال غرب خلیج فارس"
2بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم شادی هژیر، گروه مرتعداری
تاثیر تاج دو گونه بر پراکنش مکانی بانک بذر و برخی خصوصیات خاک در مراتع نیمه خشک
2بهمن1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم افسانه فرهادی فر، گروه مرتعداری
تاثیرمشخصه های کیفی پوشش گیاهی بر اجزاء کربن و نیتروژن خاک در منطقه کجور (نوشهر)
26دی1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم سهیلا دانشور، گروه صنایع چوب
" تولید و ارزیابی عملکرد چسب چوب پلی یورتان حاصل از پسماند لیگنوسلولزی"
24دی1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم حمیرا منتظری، گروه تکثیرو پرورش
ارزیابی جایگزینی سطح بالای پروتئین گیاهی (کنجاله سویا) در جیره غذایی فیل ماهی (Huso huso) با به کارگیری روش های مختلف استفاده از مخلوط باسیلوس سوبتلیس و باسیلوس لشنی فرمیس
23دی1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فریده قالبی، گروه تکثیرو پرورش
تاثیر فوکوپیدان بر ایمنی غیر اختصاصی، برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خونی، رشد و ترکیب لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان
23دی1397
جلسه دفاع از  پایان نامه
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمدرضا شارکی، گروه فیزیک دریا
مشخصات منطقه شکست امواج در ساحل شرقی نور
18دی1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی عظیمی، گروه محیط زیست
توزیع و تعیین سهم منابع اصلی ترکیبات PAH و نشانگرهای نفتی هوپان و استران در غبار خیابانی، روان آب ها، رودخانه های شهری و تالاب بین المللی انزلی با استفاده از تحلیلهای کمومتریکس
5دی1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محود توکلی فیض ابادی، گروه جنگلداری
تنوع جانداران خرده ریز خوار در ارتباط با مشخصه های کیفی لاشبرک وخاک رویشگاههای جنگلی تخریب یافته واحیا شده ناحیه هیرکانی.
1دی1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای جواد فر زانه، گروه صنایع چوب
استفاده بهینه از نرمه الیاف کارتن کنگره ای کهنه در تولید مقوا با ساختار لایه ای مهندسی شده.
26آذر1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای حجت اله گنج خانلو، گروه آبخیزداری
تأثیر الگوهای مختلف نمونه برداری بر دقت تخمین آب معادل برف با استفاده از روش های زمین آمار و هوشمند درحوزه آبخیز سهرورد استان زنجان
25آذر1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم زهرا میسوری، گروه زیست دریا
تفکیک گونه ایی جوامع Patellogastropodsدر جزیره هرمز براساس صفات ریختی پوسته پاو رادولا.
25آذر1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقاحسین اکبری مجدر، گروه علوم و مهندسی آبخیزداری
ریز مقیاس نمایی داده های رطوبت خاک سطحی استخراج شده از تصاویر SMAP به کمک الگوی رطوبت خاک شبیه¬سازی شده
25آذر1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای مهدی تنها زیارتی، گروه محیط زیست-آلودگی محیط زیست
برآورد انتشار آلاینده های هوا ناشی از مشعل پالایشگاه گاز با شبیه سازی شبکه مشعل
28آبان1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای مهدی آل بوفتیله، گروه شیلات-عمل آوری فرآورده های شیلاتی
: بررسی ویژگی های شیمیایی، عملکردی و زیست فعالی فوکوئیدان و متابولیت های ثانویه جلبک Nizimuddinia zanardini استخراج شده به روش های حلالی و آنزیمی- فراصوت
23آبان1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم ناهید رستگارفر، گروه صنایع چوب و کاغذ
تهیه پلی ال زیستی از پسماند لیگنو سلولزی به روش مایع سازی و ارزیابی ویژگیهای فوم سخت نانو کامپوزیتی حاصل از آن
21آبان1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدکاظم میرزاخانی، گروه شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان
ارزیابی قابلیت هضم ودرجه هیدرولیز برخی اقلام پروتئینی گیاهی وجانوری جیره غذایی تاسماهی سیبری(Acipenser baeri) درشرایط in vivoو in vitro ))
20آبان1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مسلم یزدانی، گروه مرتعداری
تاثیرتاج پوشش گونه های چوبی بر تنوع وترکیب گیاهی وبرخی مشخصه های کیفی لاشبرگ زیراشکوب (مطالعه موردی:چنارناز مروست)
9آبان1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میلاد هاتفی، گروه آبخیزداری
تغییرپذیری تولد رواناب و هدر رفت خاک از اثر پوشش گیاهی مرتعی در کرت های آزمایشی کوچک وتحت چرخه انجماد-ذوب
25مهر1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای عیسی غلامی، گروه آبخیزداری
کارایی مدل های مختلف آماری در تهیه نقشه سیل گیری استان گیلان
23مهر1397
جلسه دفاع از رساله
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم سمانه پورسعید، گروه شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان
جداسازی و پیوند سلولهای بنیادی اسپرماتوگافی ماهی آزاد دریای خزر به آلوین قزل آلای رنگین کمان و ارزیابی کلون زایی و بیان ژن Vasa در ماهی کایمر
10مهر1397
جلسه دفاع
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم هیوا یغمایی، گروه آبخیزداری
مدل سازی پویایی تخریب اراضی ناشی از فعالیت های انسانی در حوزه آبخیز قم رود
9مهر1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای آرش امینی، گروه جنگلداری
رفع خواب بذر و ازدیاد نهال گونه های نمدار شمال ایران
1مهر1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مصطفی منصور بیگی، گروه محیط زیست
تعیین مناسب ترین عامل پایشگر غیر مخرب پرهای بال دوم و سینه برای فلزات Fe. Za pb.cd.Hgدر کاکایی ارمنی. کاکایی سرسیاه کوچک و باکلان بزرگ در پخش مرکزی سواحل جنوبی دریای خزر.
26شهریور1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حسن کیانی فر، گروه جنگلداری
اثر مبدا و اندازه بذر بر زنده مانی و رویش نهال کاج بادامی
25شهریور1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای حمید طالشی، گروه جنگل-مهندسی جنگل
اثر تغییر اقلیم بر پراکنش چهارگونه درختی در جنگل¬های مرکزی هیرکانی ایران
18شهریور1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم نگار مقیمیان، گروه جنگل-مهندسی جنگل
ارزیابی توان اکولوژیک کاربرهای جنگلی و غیرجنگلی با بکارگیری شاخص های اکوشیمی و تنوع سیانوباکتری های خاک
18شهریور1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای صابر فقیری، گروه صنایع چوب
ارزیابی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه فیبری- لایه ای تولید شده با کاغذهای بازیافتی.
18شهریور1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای اسلام جاودان خرد، گروه محیط زیست
توزیع مکانی آلکیل بنزن های خطی و استرول ها به عنوان نشانگرهای فاضلاب خانگی در رسوبات تالاب بین المللی انزلی ، استان گیلان با روشهای زمین آماری
10شهریور1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای وحید زمانی، گروه محیط زیست
شناسایی تنوع و ذخایر ژنتیکی قوچ و میش ارمنی(ovisorientalis) و جمعیت های اهلی آن(ovisaries) در ایران با استفاده از توالی کامل ژنوم و تراشه های میکروآرای DNA
4شهریور1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی کاظمی، گروه محیط زیست
سنتز و ارزیابی چرخه حیات نانو صفحات اکسیدگرافن تهیه شده از پسماند لیگنوسلولزی کشاورزی و اصلاح آن به صورت کامپوزیت مغناطیسی عامل¬دار شده با گروه تیول جهت حذف جیوه(II) از محلول¬های آبی
23تیر1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: اقای مسعود بهرامی، گروه صنایع چوب
ارزیابی ویژگی های اوراق فشرده چوبی تولید شده با استفاده از چسب های معدنی نوآورانه
13تیر1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم فاطمه عین الهی پیر، گروه محیط زیست
سنتز و کاربرد نانوصفحات اکسید گرافن مغناطیسی شاخه دار شده با گروه¬های عاملی آمین در جذب عناصر کادمیم (II) ، سرب (II) و مس (II) از محلول¬های آبی
6تیر1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سید جواد خاکزاد، گروه صنایع چوب
تولیدتخته فیبرهای مجوف سبک وزن وارزیابی ویژگیهای فیزیکی ومکانیکی آنها
4تیر1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای سید مرتضی ابراهیم زاده، گروه شیلات تکثیرو پرورش
سمیت ژنتیکی وسلولی نانو ذرات نقره ودی اکسید تیتانیوم در رده سلولی باله وبچه ماهی آزاد دریای خزر
3تیر1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای میلاد اصغری، گروه صنایع چوب
استفاده از كتیرای گون (Astragalus gossypinus)كاتیونی شده به عنوان افزودنی پایانه تر در كاغذهای بازیافتی
3تیر1397
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای پویا بابایی، گروه صنایع چوب
تاثیر چینش اریب لایه ها بر عملکرد خمشی و فشاری پانل های لایه ای همبر(CLT)
1خرداد1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ساناز کوهی، گروه زیست دریا
تبار شناسی کفال ماهیان آبهای ساحلی ایران بر اساس توالی ژنco1 ومقایسه صفات ریختی سنگریزه شنوایی.
20اسفند1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم مینا یاثری گوهری، گروه زیست دریا
تاثیر شدت های نور بر میزان بیوماس,لیپید کل و پریدینینSymbinium ..
20اسفند1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نگین حاتمی باورصاد، گروه فیزیک دریا
تاثیر چرخندهای جوی بر نوسانات سطح تراز آب دریای خزر
12اسفند1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقاي حسام برزویی، گروه شیلات فرآوری
فعاليت زيستي متابوليت هاي ثانويه و پلي ساكاريدهاي محلول در آب سنبل آبي (Eicchornia crassipes) در مهار فعاليت آنزيم آلفا آميلاز و واكنش هاي اكسيداسيون.
12اسفند1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حسن ربیعی، گروه فیزیک دریا
شبیه سازی عددی سه بعدی هیدرودینامیک خور موسی
8اسفند1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مریم صوفی فتیده، گروه شیلات فرآوری
ارزیابی پایداری اکسیداتیو نانو لیپوزوم های پوشش داده شده با کامپوزیت کیتوسان ژلاتین به عنوان حامل اسیدهای چرب چند غیر اشباعی امگا3(00-3PUAs)
8اسفند1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه :خانم مهلا باقری، گروه صنایع چوب
تولید آئروژل هیدروفوب بر پایه نانو فیبریل سلولز و ارزیابی عملکرد آن درجذب مشتقات نفتی
30بهمن1396
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم نرجس اکاتی، گروه محیط زیست
ارتباط میزان جذب روزانه متیل جیوه از طریق مصرف آبزیان با غلظت جیوه مو و خون در خانواده¬های صیادان بندر عباس، بوشهر و ماهشهر و ارزیابی مخاطرات بهداشتی
30بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقاي ایوب جمالی کوشاهی، گروه تکثیرو پرورش
تاثیر هم افزایی اشکال مختلف سلنیوم(نانو،آلی و معدنی) و کورکومین زردچوبه در جیره بر رشد، ایمنی، ترکیب لاشه و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در ماهی قزل آلای رنگین
23بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقا ي وحيد چشم ساهي، گروه فيزيك دريا
شبیه سازی عددی انتقال لکه نفتی منتشر شده از میادین نفتی ترکمنستان در دریای خزر
21بهمن1396
جلسه دفاع از رساله: آقا ي سید مصطفی مسلمی سید محله، گروه جنگل-مهندسی جنگل
اثر تیپ های مختلف جنگلی بر تنوع زیستی گیاهی وپویایی انتشار گازهای گلخانه ای در جنگلهای هیرکانی مرکزی
14بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقاي ایوب جمالی کوشاهی، گروه تکثیرو پرورش
عنوان پایان نامه: تاثیر هم افزایی اشکال مختلف سلنیوم(نانو،آلی و معدنی) و کورکومین زردچوبه در جیره بر رشد، ایمنی، ترکیب لاشه و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynhus mykiss)
14بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقاجواد چزکی، گروه آبخیزداری
ارزیابی صحت شبیه سازی دبی روازنه براساس نقشه های کاربردی اراضی استخراج شده از تصاویر ماهواره ای با دقت مکانی متفاوت.
14بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقاسید مهدی موسوی، گروه صنایع چوب
ارزیابی پایداری اجزای غیرساختاری تثبیت شده با براکت در ساختمان تحت بارهای دوره¬ای
11بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقاایوب جمالی کوشاهی، گروه تکثیرو پرورش
: تاثیر نانوذرات نقره بر تغییرات شاخص¬های خونی، الگوی پروتئینی موکوس وبیان ژن فاکتور نکروز توموری در ماهی قزل الای رنگین کمان(oncorhyncus mykiss)
11بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقاي اشکان زرگری، گروه تکثیرو پرورش
اثرات عصاره گلرنگ(Carthamus tinctorius) برایمنی غیر اختصاصی,فعالیت باکتری کشی سرم خون وآسیب شناسی بافتی کلیه وکبد در ماهی فزل آلای رنگی کمان ( (Oncorhynchus mykiss
11بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقامصطفی آدمی، گروه آبخیزداری
اثرتیمارحفاظتی کاه وکلش بر روان اب وهدررفت خاک از طریق تغییرات زبری سطحی.
11بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مینا نیکزاد، گروه آبخیزداری
تاثیر کاربری اراضی بر کمیت منابع اب سطحی و زیرزمینی در دشت بیستون کرمانشاه
9بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهدیه ابادیجوراوری ، گروه محیط زیست
مدلسازی مکانی توزیع گونه شانه دارمهاجم(Mnemiopsis Ieidyi)واستلزام ان در بازاریابی خدمات اکوسیستمی حوضه جنوبی دریای خزر
9بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: ژاله سیابی گرجان، گروه محیط زیست
مدلسازی توزیع مکانی گازCO2 درارتباط با مولفه های پوشش اراضی
9بهمن1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه:خانم فاطمه خوشیاری، گروه مرتعداری
اثر تغییر کاربری اراضی برخصوصیات پوشش گیاهی وفیزیکی-شیمیایی خاک در مراتع کهنه لاشک کجور)
1بهمن1396
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: سحر قربانپور، گروه مرتعداری
پاسخ مورفولوژیکی،فیزیولوژیکی و بیوسیمیایی نهالها Schreb وFestucu arundinaceae Dactylis glomerata L . به تیمارسرما))
25دی1396
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: مریم ناظری فر، گروه محیط زیست
کاهشcodپساب خروجی از پتروشیمی کارون ورودی به واحد تصفیه پساب پتروشیمی فجر با استفاده از نانو کامپوزیت اکسید گرافن مغناطیسی- اکسید روی و فرایندهای فنتون و فوتوفنتون
23دی1396
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله : امیر صفری، گروه جنگل-مهندسی جنگل
اثر مدیریت محلی و تغییر اقلیم بر اندوخته کربن روی زمینی جنگل های بلوط زاگرس با بهره گیری از سنجش از دور.
23دی1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: شیرین محمد جعفری دهکردی، گروه محیط زیست
تعیین الگوی ترکیبی ومنشاء ترکیبات PAH و آلکان های نرمال در بافت های مختلف فک خزری
19دی1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: میلاد رحیمی ملکشان ، گروه محیط زیست
مدل سازی خدمات اکوسیستمی انرژی باد فراساحلی دریای خزردر محیطGIS
19دی1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فاطمه بهمئ، گروه محیط زیست
تخریب فوتو کاتالیستی آنتی بیوتیک ها از محلول های آبی بااستفاده از اکسیدگرافن مغناطیسی- دی اکسید تیتانیوم
13دی1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه : خانم مژده لطفی ، گروه محیط زیست
اصلاح الکترود گرافیت برای تصفیه پساب های صنایع غذایی در پیل سوختی میکروبی در محفظه ای بدون واسطه
13دی1396
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم شیما مسعودی اصیل، گروه شیلات تکثیرو پرورش
اثر سطوح مختلف اسيد آراشيدونيک بر کارايي توليد مثل، فعاليت و بيان ژن آنزيم سيتوکروم p-450 و بيان گيرنده گنادوتروپين نوع دو (LH) در ماهی گورامی آبی (Trichopodus trichopterus) .
10دی1396
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقاي سید وحید صفوی گروه: تکثیرو پرورش
تأثير پليساكاريدهاي سولفاته استخراج شده از ماكروجلبكهاي دريايي (Ulva intestinalis و Grasilariopsis persica) بر عملكرد رشد، تركيب بدن و پاسخ ايمني ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
9دی1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه:خانم :زینب رجبی حسن ابادی، گروه محیط زیست
منشاءيابي، توزيع و قابليت پايشگري تركيبات PAH، آلكانهاي نرمال و هوپان در رزين پلت ها و رسوبات سواحل و همچنين شناسايي گونه‌هاي حمل شده با زباله‌ها در بخش جنوب شرقي درياي خزر
9دی1396
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقاي:احسان قنبری، گروه :مهندسی جنگل
پاسخ نهالهای بلوط برودار، دارمازو و وی ول به عوامل بيماری ذغالی تحت تنش کم آبی
29آذر1396
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم مهسا برزگر، گروه :صنایع چوب
استفاده از آرد کلزا به عنوان چسب در ساخت تخته لایه وبهبود عملکرد آن ازطریق تیمارهای شیمیایی
26آذر1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه:خانم نسترن آرمان ، گروه :مرتعداری
تحلیل مشخصه های پوشش گیاهی و معدنی شدن نیتروژن خاک در مدیریت های مختلف اراضی (مطالعه موردی:مراتع کوهپر)
26آذر1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای پیام آموزگاری، گروه آبخیزداری
ارزش گذاری اقتصادی منابع آب های زیرزمینی دشت الشتر به روش های ارزش گذاری مشروط و قیمت های بازاری
20آذر1396
دفاع از پایان نامه
تاثیر ویژگی های ساختاری تاج پوشش سه گونه بوته ای بر تراکم و تنوع بانک بذر خاک
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی اصغر شایسته پالای، گروه مرتعداری
تاثیر ویژگی های ساختاری تاج پوشش سه گونه بوته ای بر تراکم و تنوع بانک بذر خاک
5آذر1396
جلس دفاع صحت سنجی تخمین تبخیر
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای وحید داورزنی، گروه : آبخیزداری
صحت سنجی تخمین تبخیر وتعرق واقعی براساس الگوریتم های سبال ومتریک با استفاده از داده های لایسیمتر))
30آبان1396
جلسه دفاع سنتز گرافن
سنتز گرافن از چوب صنوبر(populous alba) و اصلاح شیمیایی آن برای جداسازی دیاکسیدکربن از جریان گازی
جلسه دفاع از رساله: خانم لیلا اخلاصی ، گروه: محیط زیست
جلسه دفاع از رساله دکتری موضوع:سنتز گرافن از چوب صنوبر(populous alba) و اصلاح شیمیایی آن برای جداسازی دیاکسیدکربن از جریان گازی
29آبان1396
جلسه دفاع تغییرات زمانی و مکانی تاوایی اب دریای خزر
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد ملکی لنبر .گروه اقیانوس شناسی فیزیکی
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد ملکی لنبر، گروه فیزیک دریا
تغییرات زمانی و مکانی تاوایی اب دریای خزر
24آبان1396
جلسه دفاع اثر افزودن نانو مواد معدنی
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای وحید نجاتی، گروه: صنایع چوب
اثر افزودن نانو مواد معدنی بر ویژگی های سوپر جاذب لیگنوسلولزی حاصل از فرآوری نرمه الیاف کاغذ سازی با استفاده از مایع یونی بوتیل متیل ایمیدازولیوم کلراید
13آبان1396
جلسه دفاع طراحی نزدیک به بهینه خط پروژه با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ایمان پژوهان، گروه مهندسی جنگل
طراحی نزدیک به بهینه خط پروژه با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری و شبیه سازی ساخت جاده جنگلی با بکارگیری لیزر اسکنر زمینی (TLS) و امکان سنجی استفاده از داده های رادار نفوذی (GPR).
2آبان1396
جلسه دفاع ویژگی های ساختاری و خواص فراسودمند پلی ساکاریدهای سولفاته
دفاع از پایان نامه دکتری
جلسه دفاع از رساله: خانم حکیمه جنت علیپور، گروه شیلات
ویژگی های ساختاری و خواص فراسودمند پلی ساکاریدهای سولفاته جلبک سبز (Enteromorpha intestinalis) و تاثیر آن بر خواص فیزیکوشیمیایی و ماندگاری سوریمی و فینگر ماهی کپور نقره ای ،
26مهر1396
جلسه دفاع جذب دی اکسید کربن با استفاده از کامپوزیت
دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محسن نوروزی، گروه محیط زیست
جلسه دفاع از پایان نا مه کارشناسی ارشدآقای محسن نوروزی .گروه:محیط زیست
22مهر1396
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید مصطفی هاشمی سنگتراشانی . گروه: صنایع چوب
استفاده ازالیاف بازیافتی کارتن کنگره ای کهنه برای تولید سوپر جاذب به کمک مایع یونی
27شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم احمدی جولندان.گروه:مرتعداری
برآورد ویژگیهای پوشش مرتعی با استفاده از تلفیق قابلیت های شبکه عصبی مصنوعی وسیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی مراتع بلده مازندران)
27شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری
جلسه دفاع از پایان نا مه دکتری آقای سعید نجفی.گروه:آبخیزداری
اتصال ساختاری وعملکردی فرايند توليدرسوب درسناريوهای مختلف مديريت سيمای سرزمين درحوزه ی آبخيزتهم چای، استان زنجان
26شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نا مه کارشناسی ارشدخانم مژگان راد.گروه:آبخیزداری
ارزیابی کارایی شاخص رطوبت توپوگرافی)TWI(به منظور پهنه بندی خطر سیلاب در حوزه آبخیز خرم آباد
25شهریور1396
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد
19شهریور1396
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
19شهریور1396
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله (خانم نیلوفر حقدوست- رشته جنگلداری)
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله (خانم نیلوفر حقدوست- رشته جنگلداری)
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله (خانم نیلوفر حقدوست- رشته جنگلداری)
26تیر1396
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله (خانم زینب رفیعی- رشته آلودگی محیط زیست)
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله (خانم زینب رفیعی- رشته آلودگی محیط زیست)
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله (خانم زینب رفیعی- رشته آلودگی محیط زیست)
26تیر1396