اخبار دفاع پایان‌نامه/رساله


 
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: خانم قمر سلامت، گروه ﺷﯿﻤﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ
تهیه حلالهای درشت مولکول نانوساختار بر پایهی سورفکتنتها و ارزیابی کاربرد آنها در روشهای ریز استخراج مایع
26دی1397
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نسترن حاجی حسینی، گروه رشته شیمی گرایش تجزیه
طراحی حسگر آرایه ای رنگ سنجی جهت تشخیص ترکیبات منفجره
26دی1397
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای ﻋﻤﺎر ﭼﺎﺑﻮک، گروه ﺷﯿﻤﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﻄﻪ ذرات ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻧﺎﻧﻮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ای آن
23دی1397
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله
جلسه دفاع از رساله: آقای پیام عبدالعلیان، گروه شیمی معدنی
تهیه و شناسایی نانو چارچوب های فلز-آلی متخلخل جدید از لیگاندهای دی-سولفونیل دی بنزوئیک اسید با پتانسیل ذخیره گاز و 4و4کربوکسیلاتی آلیفاتیک و کاتالیزور
23دی1397
دفتعیات
3 مورد دفاعیات مهرماه 1397
29مهر1397
پایان نامه برتر سال 1396
انتخاب پايان نامه/ رساله برتر دانشجويي دانشکده علوم پایه
تحویل مستندات پژوهشی مستخرج از پایان نامه /رساله تا تاریخ 22 مهرماه 97 برای انتخاب پایان نامه / رساله برتر
14مهر1397
دفاعیات شهریور ماه 1397
17 مورد دفاعیات شهریور ماه دانشکده علوم پایه
3مرداد1397
دفاعیات تیرماه 1397
16 مورد دفاعیات تیر ماه دانشکده علوم پایه
6تیر1397
دفاعیات اردیبهشت 1397
6 مورد دفاعیات فروردین ماه دانشکده علوم پایه
22اردیبهشت1397
دفاعیات فروردین 1397
1 مورد دفاعیات فروردین ماه دانشکده علوم پایه
20فروردین1397
دفاعیات اسفندماه 1396
13 مورد دفاعیات اسفندماه علوم پایه
9اسفند1396
دفاعیات علوم پایه
دفاعیات بهمن ماه 1396
24 مورد دفاعیات بهمن ماه دانشکده علوم پایه
3بهمن1396
دفاعیات علوم پایه
دفاعیات دیماه 1396
10 مورد دفاعیات دی ماه دانشکده علوم پایه
26آذر1396
دفاعیات علوم پایه
دفاعیات آذرماه 1396
یازده مورد دفاعیات آذرماه دانشکده علوم پایه
24آبان1396
دفاعیات دانشکده علوم پایه
دفاعیات آبانماه 1396
هشت مورد دفاعیات مربوط به ماه آبان
1آبان1396