اخبار دفاع پایان‌نامه/رساله


 
دفاع از پایان نامه،خانم سید زهره ساداتی،ارزیابی ارتباط بین کسری بودجه
اطلاعیه دفاع از پایان نامه سید زهره ساداتی گروه علوم اقتصادی
سید زهره ساداتی، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه سید زهره ساداتی گروه علوم اقتصادی
2بهمن1396
دفاع از پایان نامه،سپیده بختیاری، مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سپیده بختیاری رشته مدیریت صنعتی
سپیده بختیاری، مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سپیده بختیاری
1بهمن1396
اطلاعیه دفاع از رساله خانم صبا صارمی نیا گروه مدیریت فناوری اطلاعات
صبا صارمی نیا، مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه دفاع از رساله خانم صبا صارمی نیا گروه مدیریت فناوری اطلاعات
2بهمن1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم زینب سادات قدمگاهی رشته اقتصاد انرژی
زینب سادات قدمگاهی،اقتصاد انرژی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم زینب سادات قدمگاهی رشته اقتصاد انرژی
1بهمن1396
دفاع از پایان نامه
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سیده فرزانه جاریانی رشته علوم اقتصادی
سیده فرزانه جاریانی، علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم سیده فرزانه جاریانی رشته علوم اقتصادی
30دی1396
دفاع از پایان نامه، زهرا خدری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم زهرا خدری رشته مدیریت بازرگانی بین الملل
زهرا خدری، مدیریت بازرگانی بین الملل
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم زهرا خدری رشته مدیریت بازرگانی بین الملل
17دی1396
دفاع از پایان نامه، خانم نگار جمالی فرد
اطلاعیه دفاع از پایان نامه نگار جمالی فرد رشته مدیریت بازرگانی بین الملل
نگار جمالی، مدیریت بازرگانی بین الملل
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم نگار جمالی فرد رشته مدیریت بازرگانی بین الملل
17دی1396
دفاع از رساله دکتری،آقای علی شیرین،دانشکده مدیریت و اقتصاد
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علی شیرین رشته مدیریت دولتی
علی شیرین، مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علی شیرین رشته مدیریت دولتی
17دی1396
 دفاع از رساله دکتری،آقای رضا سعیدی،مدیریت فناوری اطلاعات،دانشکده مدیریت و اقتصاد
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای رضا سعیدی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
رضا سعیدی، مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای رضا سعیدی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
17دی1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای عبداله عباس نژاد رشته مدیریت دولتی
عبداله عباس نژاد، مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای عبداله عباس نژاد رشته مدیریت دولتی
12دی1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای محمدباقر اسدی رشته اقتصاد
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای محمدباقر اسدی رشته اقتصاد
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای محمدباقر اسدی رشته اقتصاد
12دی1396
دفاع از پایان نامه،خانم پرنیا مرادی پور،دانشکده مدیریت و اقتصاد
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم پرنیا مرادی پور رشته علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم پرنیا مرادی پور رشته علوم اقتصادی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم پرنیا مرادی پور رشته علوم اقتصادی
3دی1396
دفاع از رساله دکتری، آقای سید صادق داج خوش
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای سید صادق داج خوش رشته مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای سید صادق داج خوش رشته مدیریت صنعتی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای سید صادق داج خوش رشته مدیریت صنعتی
27آذر1396
دفاع از رساله دکتری،آقای علی نوری،
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای علی نوری رشته مدیریت رفتاری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای علی نوری رشته مدیریت رفتاری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای علی نوری رشته مدیریت رفتاری
25آذر1396
محبوبه شهبازی،پایان نامه کارشناسی ارشد،جلسه دفاع
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم محبوبه شهبازی رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم محبوبه شهبازی رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانم محبوبه شهبازی رشته حسابداری
21آذر1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای محمد علی ساری رشته حسابداری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو آقای محمد علی ساری رشته حسابداری
5آذر1396
اطلاعیه دفاع از رساله آقای حسین اسکاره طهرانی رشته مدیریت بازرگانی
عنوان رساله:طراحی مدل الزامات و زیر ساخت های توسعه بازارهای بین المللی در حوزه ICT
اطلاعیه دفاع از رساله آقای حسین اسکاره طهرانی رشته مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از رساله آقای حسین اسکاره طهرانی رشته مدیریت بازرگانی
29آبان1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احمد خانی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احمد خانی رشته مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احمد خانی رشته مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای احمد خانی رشته مدیریت دولتی
10آبان1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم رقیه ابدالی رشته مدیریت دولتی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری خانم رقیه ابدالی رشته مدیریت دولتی
11مهر1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علیرضا بخشی زاده رشته مدیریت بازرگانی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علیرضا بخشی زاده رشته مدیریت بازرگانی
29شهریور1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حمید رضا افشردی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حمید رضا افشردی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
29شهریور1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای مهران محمدی رشته اقتصاد
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای مهران محمدی رشته اقتصاد
28شهریور1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علیرضا حسین بیگی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای علیرضا حسین بیگی
26شهریور1396
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حسین حضرتی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای حسین حضرتی
26شهریور1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای مجید حسنی
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری آقای مجید حسنی
26شهریور1396
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری محمد امری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری محمد امری
26شهریور1396